Gelir Vergisi Stopaj Oranları (GVK. Md. 94)

GVK /94. Maddesinin Açıklaması

Oran

 

 

2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

 

 

 

a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden                             

% 17

 

 

b) Diğerlerinden                                                                                                                                                

% 20

 

 

3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden                                                                                                                                                     

% 3

 

 

4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden            

% 20

 

 

5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden                              

% 20

 

 

b) Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden           

% 20

 

 

c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

% 20

 

 

6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 4 numaralı bendinin;

 

 

i) (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan

% 0

 

 

ii) (b) alt bendinde yazılı kazançlardan

% 10

 

 

b-i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz)

% 15

 

 

ii) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz)

% 15

 

 

iii) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden( 10731 sayılı BKK ile kaldırılmış olup, bu tutarlar üzerinden KVK’ nun 30. maddesinin 6. fıkrası ve anılan BKK uyarınca % 15 oranında kurumlar vergisi tevkifatı yapılmak zorundadır.)

 

 

c- (5035 Sayılı Kanunun 49/2 maddesiyle yürürlükten kaldırılan alt bent. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004)

 

7. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil);

 

 

a) Devlet tahvili faizlerinden

% 0

 

 

b) Hazine bonosu faizlerinden

% 0

 

 

c) Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden

% 0

 

 

d) Nama yazılı tahvil faizlerinden

% 10

 

 

e) Hamiline yazılı tahvil faizlerinden

% 10

 

 

f) Diğerlerinden

% 10

 

 

8. Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) ;

 

 

a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;

 

 

aa) 1 yıla (özel finans kurumlarında 360 güne) kadar vadeli hesaplarda

% 24

 

 

ab) 1 yıl (özel finans kurumlarında 360 güne) ve daha uzun vadeli hesaplarda

% 18

 

 

b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden;

 

 

 

ba) Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda 

% 18

 

 

bb) 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda

% 18

 

 

bc) 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

% 16

 

 

bd) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda

% 12

   

be) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda 

% 7

 

 

c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden;

 

 

 

ca) Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda

% 18

 

 

cb) 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda

% 18

 

 

cc) 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

% 16

 

 

cd) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda

% 12

 

 

ce) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda

% 7

 

 

d) Diğerlerinden;

 

 

 

da) Bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler için 

% 18

 

 

db) (da) alt bendi dışında kalanlar için

% 0

 

 

9. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 12 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) ;

 

 

a) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar paylarından

% 0

 

 

b) Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından  

% 18

 

 

c) Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

 

 

 

ca) 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda

% 18

 

 

cb) 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

% 16

 

 

cc) 1 yıla kadar vadeli hesaplarda

% 12

 

 

cd) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda 

% 7

 

 

10. a) Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden

% 20

 

 

b) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden

% 20

 

 

11. Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

 

   

a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

 

 

 

i)Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için

% 1

 

 

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için

% 2

 

 

b) Diğer zirai mahsuller için,

 

 

 

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için 

% 2

 

 

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için

% 4

 

 

c) Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,

 

 

 

i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı,kesimi,ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için

% 2

 

 

ii) Diğer hizmetler için

% 4

 

 

d) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için

% 0

 

 

12. PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden  

% 20

 

 

13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,

 

 

 

a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden

% 2

 

 

b) Hurda mal alımları için

% 2

 

 

c) Diğer mal alımları için

% 5

 

 

d) Diğer hizmet alımları ((a), (b) ve (c) alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için

% 10

 

 

14. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) 

% 22

 

 

15. a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından

% 15

 

 

b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından 

% 10

 

 

c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından 

% 5


Geri