Gelir Vergisinden Müstesna Evlenme ve Doğum Yardımları

İşveren tarafından hizmet erbabına ödenen evlenme ve doğum yardımlarının, çalışanın brüt aylığının iki katına kadar olan kısmı gelir vergisinden
istisna edilmiştir. (GVK Md.25)


Geri