Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Md. 353 / Mük Md 355)

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması

 2008

 2009

       

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek  makbuzu verilmemesi, alınmaması

149,00

160,00

 - Bir takvim yılı içinde her belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

68.000,00

76.000,00

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

149,00

160,00

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

6.800,00

7.600,00

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

68.000,00

76.000,00

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

149,00

160,00

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve  mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara    uyulmaması

3200,00

3.500,00

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını    kullanmaksızın işlem yapanlara

170,00

190,00

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine     getirmeyen matbaa işletmecilerine

500,00

560,00

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine     getirmeyenlere

680,00

760,00

 

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel  işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

500,00

560,00

MÜKERRER MADDE 355

Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

2008 Yılında Uygulanacak
Miktar (YTL)

 

       

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.490,00

1.600,00

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında

680,00

760,00

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

320,00

350,00

özel usulsuzlük cezaları uygulanır.


Geri