DENETİM

Dünya ekonomisinin küreselleşmesiyle birlikte, işletmelerin dışa açılma, birleşme, ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilme,
uluslararası yatırımcılardan finansal kaynak sağlama ihtiyaçları doğmuştur. Ülkelerdeki yasal düzenlemelerin farklı olması işletmelerin
yatırımcılarına sundukları raporların farklılaşmasına neden olmakta ve raporların karşılaştırılabilirliğini engellemektedir. Finansal tablo
kullanıcılarına şeffaf, karşılaştırabilir ve tarafsız tabloların sunulması geniş tecrübe ve bilgi birikimi gerektirmektedir.

Denetim hizmetlerimiz kapsamında yapılan çalışmalarımız, finansal tablo kullanıcılarının ihtiyacı olan doğru, tarafsız ve uluslararası
kabul görmüş formatta raporların hazırlanmasına yöneliktir.

BAĞIMSIZ DENETİM

Bu kapsam dahilinde sunduğumuz hizmetlerimiz:

  • IFRS / UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)'na göre hazırlanmış mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık
  • US GAAP (Amerika Birleşik Devletleri Muhasebe Standartları)'na göre hazırlanmış mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık
  • UK GAAP (Birleşik Krallık - İngiltere Muhasebe Standartları)'na göre hazırlanmış mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlı
  • SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) mevzuatına göre hazırlanmış mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık
  • BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) mevzuatına göre mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık
  • EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) mevzuatına göre mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık
  • Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün mevzuatına göre mali tabloların denetimi ve bu konuda danışmanlık
  • Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları eğitimleri

        ÖZEL DENETİM

       Uygunluk Denetimi (Agreed Upon Procedures Reports)

Belirli bir otorite tarafından konulmuş kurallara uygulayıcıların uyma derecelerinin belirlenmesine yönelik denetim türüdür.
Bağımsız Denetim ve Uygunluk Denetimi arasındaki en önemli ve büyük fark, uygunluk denetimi raporlarında, denetçiler,
bağımsız denetçi görüşü vermezler, ancak raporu talep eden işletmenin doğruluğunun saptanmasını istediği finansal bilgilerin,
bağımsız denetim yöntemlerini uygulayarak doğruluğunu araştırır ve bulgularını raporlarlar.

Faaliyet Denetimi

Faaliyet denetimi, gerek mali tablolar denetiminden ve gerekse uygunluk denetiminden daha kapsamlıdır. Faaliyet denetimi
bir bütün olarak işletme yönetiminin başarısı, yönetim tarafından belirlenen işletme politikaları, işletme faaliyetlerinin etkinliğini
olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek bütün faaliyetleri, iş ve işlemleri ve iş ve işlem süreçleri, bu nitelikte alınan bütün
kararlarla ilgilidir. Bu sebeple faaliyet denetimi daha zor ve kapsamlıdır. Faaliyet denetiminde amaç işletme yönetiminin belirlediği
standartlara ulaşılıp ulaşılmadığını tespit etmektir.

İç Denetim

İç denetim bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve
danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve
geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

İç denetim, şirket ve kurumlarda yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine çok büyük katkı sağlamaktadır. Risk yönetiminin bir
parçası olarak önleyici niteliği bulunmaktadır. Kurumsal yönetim kalitesini geliştirir, kurumsal değeri yükseltir. Pay ve menfaat
sahipleri için güvence sağlar.

Hile ve Usulsüzlük Denetimi

Küresel dünyamızda şirketler büyüdükçe, kontrol zayıflamaktadır. Bu kontrolsüzlük, kötü niyetli çalışanlar vasıtasıyla, şirketlerin
varlıklarında bilinçli ve usulsüz olarak azalmaya sebep olabilmektedir. Bu suçlar, şirketlerin yatırımcıları, hak sahipleri, yasal
otoriteler tarafından büyük önem taşır.

Usulsüzlüklerden dolayı şirket varlıklarında oluşabilecek azalmalarının var olup olmadığının denetiminin bağımsız, tarafsız ve bu
konuda bilgi birikimine ve tecrübeye sahip kişilerce yerine getirilmesi önemlilik arz etmektedir.

 

HakkımızdaAlfa YMMAlfa YMM Bağımsız Denetim A.Ş.
0212 343 6565