VERGİ VE MALİ DANIŞMANLIK

 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Sürekli Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetlerimiz, Müşterilerimizin;

 • Vergi Mevzuatı
 • Kambiyo Mevzuatı
 • Yabancı Sermaye Mevzuatı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 • Türk Ticaret Mevzuatı
 • Teşvik Mevzuatı
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı
 • Şirketlerin yeniden yapılandırılması. Birleşme, bölünme ve devir işlemleri,
 • Örtülü kazanç dağıtımı ve örtülü sermaye analizleri,
 • Serbest Bölgeler ve teknopark analizleri
 • Bireysel vergileme çözümleri
 • Enflasyon Muhasebesi hizmetleri
 • Vergi riski analizleri (Due Diligence)

konularında bilgilendirilmesi,iş ve işlemlerinde yönlendirici tavsiyelerde bulunulması ve ortaya çıkabilecek sorunlarına çözümler önerilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, yukarıda belirtilen mali mevzuata yönelik olarak yapılan değişiklikler, genelgeler halinde bildirilmekte; istenilmesi halinde, konu ile ilgili müşterimiz personeli bu konularda aydınlatılmaktadır.

Uluslararası Vergi Danışmanlığı

Uluslararası yaygın ekonomik ve ticari ilişkileri bulunan yada ilişkilerini bu yönde geliştirmek isteyen firmalar için büyük önem taşıyan vergileme ve yasal yükümlülükler konularında, yetkin kadromuzun uluslararası bilgi birikimi ve tecrübesi ile global çözümler üretilerek, müşterilerimizin uluslararası vergileme ile ilgili konulardaki ihtiyaçlarına cevap verilmektedir.

Uluslararası vergilemenin ayrılmaz bir parçası olan ikili vergi anlaşmaları  tarafımızca özenle değerlendirilmekte, söz konusu anlaşmalar çerçevesinde yararlanılacak her türlü olanak müşterilerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Vergi İhtilaflarının Çözümü ve Destek Hizmetleri

Vergi İdaresince yapılacak incelemelerde veya salınacak her türlü vergi ve ceza dolayısıyla oluşacak anlaşmazlıklarda, müşterimiz firmaların temsil edilmesi ve ilgili davaların sonuçlandırılması bu hizmetimizin çerçevesini oluşturmaktadır. Vergi ihtilafları ile ilgili hizmetlerimiz ana başlıklar halinde şöyle sıralanabilir:

 • İhtilafa konu işlemler ile ilgili olarak gerektiğinde yetkili makamlarla görüşmelerde bulunulması,
 • Gerektiği durumlarda kamu idaresinden yazılı görüş(mukteza) alınması,
 • İnceleme elemanları ile görüşmelerin yürütülmesi,
 • İnceleme tutanaklarının gözden geçirilmesi,
 • İnceleme sonrası izlenecek yöntemin belirlenmesi,
 • Uzlaşma komisyonu toplantılarına katılma,
 • Vergi mahkemeleri nezdinde konunun takibi ve gerekli dava dilekçelerinin hazırlanması,
 • Gerekli durumlarda üst yargı organları nezdinde dava açılması ile ilgili hizmetler.

Firma Analizleri, Şirket Yeniden Yapılandırılmaları (Devir, Birleşme, Bölünme, Hisse Değişimi)

Firmalara yönelik teşhis anlamını taşıyan ve aşağıda belirtilen işlemleri de içeren analizler ile vergisel olarak yeniden yapılandırma ve çözümler sunulması bu hizmetimizin ana çerçevesini oluşturmaktadır.

 • Firma Vergi Riski Analizleri
 • Şirket Yapılanmaları
  • Birleşme
  • Devir
  • Kısmi Bölünme
  • Hisse Değişimi
 • Finansal Analiz

Vergi Planlaması

Vergi kanunlarının detaylı bir biçimde incelenmesi, mevcut vergi sisteminin karmaşık yapısı ve firmaların karlılığını doğrudan ilgilendiriyor olması sebebiyle, son derece önemli bulunmaktadır.

Vergi mevzuatının profesyonel ve kurumsal bir yapı dışında takibi, yorumu ve değerlendirilmesi durumunda firmalarca elde edilen kazancın doğru olarak vergilendirilmesinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Örneğin, firmalar mevzuat çerçevesinde yararlanabilecekleri indirim ve istisnaları tam olarak dikkate alamamak riski ile karşı karşıya  bulunmaktadırlar.

Profesyonel kadromuz ile vergisel yüklerin yasal çerçevede asgariye indirilmesine, firmaların yeniden yapılandırılmasına ve tüm vergisel avantajların tespitine yönelik çalışmalarımız, bu hizmetimizin ana çerçevesini oluşturmaktadır.

Vergi planlaması hizmetlerimiz,

 • Tek şahıs firmaları ile şahıs ortaklıklarına yönelik gelir vergisi kanunu çerçevesinde vergi planlaması,
 • Kurumlar vergisi mükellefleri ve grup şirketlerine yönelik vergi planlaması,
 • Yatırımcı kişi ve kuruluşlara yönelik vergi planlaması.

Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Danışmanlığı

Vergi mevzuatımız gerçek kişiler açısından da karmaşık ve değişken yapısını korumaktadır. Bu sebeple gerçek kişiler vergisel yükümlülükleri hakkında tam olarak bilgi sahibi olamamakta ve yararlanabilecekleri indirim ve istisnalardan zamanında ve tam olarak yararlanamamaktadırlar.

Bu nedenle, gerçek kişilerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve yasal çerçevede yükümlülüklerin asgariye indirilebilmesi amacıyla bireylere yönelik vergi danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Sermaye Şirketleri ve Grupların Vergi Planlaması

Kurumlar Vergisi mükellefi olan şirketlerin ödeyeceği vergi miktarının optimum seviyede tutulması ancak iyi bir vergi planlaması ile mümkündür. İyi bir vergi planlaması;

Örtülü kazanç ve örtülü sermayeye ilişkin yasa hükümleri transfer fiyatlaması konusunda, OECD ülkeleri uygulaması ve çifte vergilemenin önlenmesine ilişkin anlaşmalar, vergileme ve diğer hukuki konulardaki yargı kararları tüm vergi ve ticari mevzuat göz önünde tutulmalıdır. Bu suretle vergi mevzuatındaki düzenlemelere aykırı davranmaksızın, vergi sistemi imkanlarından en iyi şekilde yararlanmak mümkün olabilecektir. Deneyimli kadromuz firmalara en uygun planlamayı sağlayacaktır.

Yatırımcılara Yönelik Danışmanlık

Son yıllarda uluslararası yatırım ve ticaret hacminin büyük oranda artması ile birlikte, yabancı yatırımcıların yerel, yerel yatırımcıların ise global risk faktörlerini bilme ihtiyacı, uzman kadromuz ve bilgi birikimimiz ile karşılanmaktadır.

Yatırımların geliştirilmesinde, uluslararası standartlarda bir hazırlığın gerçekleştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiş olup tarafımızca verilen hizmetler ile doğru çözümler müşterilerimize sunulmaktadır.

Ayrıca, Türkiye’deki ekonomik ve politik şartların değişkenliği sebebiyle yatırımcının daha dikkatli ve titiz çalışmalar yürütmesi zorunluluğu tarafımızca bilinmekte ve hizmetlerimiz bu çerçevede yürütülmektedir.

Yatırımcının risk ve kazanç dengesini belirlemede, risklerin öngörülüp ölçülmesi ve kazancın buna göre dengelenmesi gibi unsurlarda yatırımcıya yardımcı olacak çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Vergi Riski Analizleri (Due Dılıgence Çalışmaları)

Şirket satın alma, devir ve birleşme öncesinde, yapılacak tercihi kolaylaştırmak amacıyla özel amaçlı rapor çalışmalarına ihtiyaç duyulabilmektedir. Özel amaçlı vergi incelemesi kapsamında sunulan hizmetlerimiz aşağıda özetlenmiştir:

 • Olası vergi incelemelerinde oluşabilecek risklerin belirlenmesi
 • Son beş yıllık döneme ilişkin vergi beyannamelerinin incelenmesi
 • İlgili vergi mevzuatı açısından değerlendirilmesi
 • Tahakkuk ve ödemelerin gözden geçirilmesi
 • Vergi indirim ve istisnalarının kontrolü
 • Vergi avantaj ve dezavantajlarının değerlendirilmesi
 • Müzakere görüşmelerinde destek sağlanması
HakkımızdaAlfa YMMAlfa YMM Bağımsız Denetim A.Ş.
0212 343 6565